Nota de informare privind protectia datelor personale

 
  1. 1. BANCA DE JOBURI SRL respectă caracterul privat și securitatea prelucrării datelor cu caracter personal, fiind inregistrată la Autoritatea Naționala de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal cu Notificarea nr. 33835.

2. Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, precum si reglementărilor internaționale în materie, BANCA DE JOBURI SRL are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană. 
Datele cu caracter personal sunt:
a)
Prelucrate în mod legal, echitabil și transparent față de persoana vizată („legalitate, echitate și transparență”)
 
b)
Colectate în scopuri determinate, explicite și legitime și nu sunt prelucrate ulterior într-un mod incompatibil cu aceste scopuri
 
c)
Adecvate, relevante și limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care sunt prelucrate („reducerea la minimum a datelor”)
 
d)
Exacte. În cazul în care este necesar să fie actualizate se vor lua toate măsurile necesare pentru a se asigura că datele cu caracter personal care sunt inexacte, având în vedere scopurile pentru care sunt prelucrate, sunt șterse sau rectificate fără întârziere („exactitate”)
 
e)
Păstrate într-o formă care permite identificarea persoanelor vizate pe o perioadă care nu depășește perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate datele
 
f)
Prelucrate într-un mod care asigură securitatea adecvată a datelor cu caracter personal, inclusiv protecția împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale și împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale, prin luarea de măsuri tehnice sau organizatorice corespunzătoare („integritate și confidențialitate”)

3. Scopul colectării datelor este: reclama, marketing și publicitate, selecție și plasare forță de muncă.

4. La opțiunea dumneavoastră, ne furnizați unele date personale ale dumneavoastra pentru a va crea un cont valabil și pentru a beneficia de serviciile oferite prin intermediul site-ului www.bancadejoburi.ro de către BANCA DE JOBURI SRL. Orice informație furnizată de dumneavoastră va fi considerată și va reprezenta consimtământul dumneavoastră expres ca datele dumneavoastră personale să fie folosite de BANCA DE JOBURI SRL în conformitate și pentru realizarea scopurilor sus - menționate. Prelucrarea este necesară pentru a face demersuri, la cererea dumneavoastră, înainte de încheierea unui contract.
Aveți dreptul de a vă retrage în orice moment consimtământul. Retragerea consimțământului nu afectează legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia.

5. Nu sunteţi obligat(ă) să furnizaţi datele, acestea fiind necesare în scopurile declarate, respectiv: reclama, marketing și publicitate și selecție și plasare forță de muncă. Refuzul dumneavoastră de a vă înregistra și implicit de a ne furniza datele cu caracter personal determină imposibilitatea Societății BANCA DE JOBURI SRL de a vă oferi serviciile solicitate și imposibilitatea dumneavoastră de a beneficia de serviciile societății. Informațiile/ datele înregistrate sunt necesare utilizării de către subscrisa, în calitate de operator în scopurile declarate a datelor cu caracter personal care ne-au fost furnizate.

6. În cazul în care datele solicitate nu sunt furnizate în forma cerută, BANCA DE JOBURI SRL îsi rezerva dreptul de a nu efectua anumite operațiuni solicitate de către persoanele vizate.

7. Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către BANCA DE JOBURI SRL şi sunt comunicate numai următorilor destinatari: persoanelor vizate, partenerii contractuali ai operatorului, angajatorul/ potentialul angajator al persoanei vizate, agenții de selecție și plasare a forței de munca. 

8. În momentul creării contului, aveți posibilitatea de a opta pentru abonarea la newsletterele noastre pentru primirea de informații despre produsele, serviciile, evenimentele etc. oferite de serviciul nostru prin bifarea căsuțelor corespunzătoare pe pagina de creare a contului, astfel încat veți putea fi la curent cu cele mai noi promoții, servicii oferite, locuri de muncă, oferte speciale și multe altele. 

9. În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 677/2001 și reglementările internaționale în domeniu, persoanele inregistrate, in calitate de persoane vizate, au urmatoarele drepturi:
a) Dreptul de informare și acces la date cu caracter personal

b) Dreptul la rectificare a datelor inexacte care o privesc, completarea datelor incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declarații suplimentare

c) Dreptul la ștergerea datelor în situațiile prevăzute de lege: datele nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost prelucrate, în caz de retragere a consimțământului, opoziția persoanei vizate la prelucrarea datelor, prelucrarea ilegală a datelor cu caracter personal, existența unei prevederi legale ș.a.

d) Dreptul la restricționarea prelucrării în situațiile prevăzute de lege

e) Dreptul la portabilitatea datelor

f) Dreptul la opoziție. În orice moment, persoana vizată are dreptul de a se opune prelucrării datelor cu caracter personal care o privesc

g) Dreptul de a depune plângere în fața unei autorități de supraveghere

10. Totodată, aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor personale care vă privesc și să solicitați ștergerea datelor. Sunteți de acord ca ștergerea datelor personale ale dumneavoastră va fi urmată de ștergerea contului dumneavoastră din sistem și de imposibilitatea de a accesa serviciul oferit de BANCA DE JOBURI SRL.

11. Informațiile colectate de la dumneavostră sunt foarte importante și de aceea sunt confidențiale. BANCA DE JOBURI SRL utilizează metode și tehnologii de securitate, împreună cu politici aplicate salariaților și proceduri de lucru, pentru a proteja datele cu caracter personal colectate conform prevederilor legale în vigoare. Serverul pe care site-ul bancadejoburi.ro este găzduit este protejat de acces fizic și la distanță limitat, fiind instalat în incinte adecvate tehnic și din punct de vedere al securității. Depunem toate eforturile rezonabile pentru a vă proteja datele cu caracter personal colectate, analizăm noile tehnologii în domeniu și, atunci și dacă este cazul, le aplicăm în vederea upgrade-ului sistemelor noastre de securitate.
 
12. BANCA DE JOBURI SRL se adaptează permanent noilor tehnologii apărute și implementate și, în acest sens, pune în aplicare măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru a asigura că, în mod implicit, sunt prelucrate date cu caracter personal care sunt necesare realizării scopurilor prelucrării. Această obligație se aplică volumului de date colectate, gradului de prelucrare a acestora, perioadei lor de stocare și accesibilității lor. În special, astfel de măsuri asigură că, în mod implicit, datele cu caracter personal nu pot fi accesate, fără intervenția persoanei, de un număr nelimitat de persoane.
Banca de Joburi implementează măsuri tehnice și organizatorice adecvate în vederea asigurării unui nivel de securitate corespunzător acestui risc, incluzând printre altele, după caz:

a)
pseudonimizarea și criptarea datelor cu caracter personal
 
b)
capacitatea de a asigura confidențialitatea, integritatea, disponibilitatea și rezistența continue ale sistemelor și serviciilor de prelucrare
 
c)
capacitatea de a restabili disponibilitatea datelor cu caracter personal și accesul la acestea în timp util în cazul în care are loc un incident de natură fizică sau tehnică
 
d)
un proces pentru testarea, evaluarea și aprecierea periodice ale eficacității măsurilor tehnice și organizatorice pentru a garanta securitatea prelucrării

13. În cazul în care încălcarea securității datelor cu caracter personal este susceptibilă să genereze un risc ridicat pentru drepturile și libertățile persoanelor fizice, operatorul informează persoana vizată fără întârzieri nejustificate cu privire la această încălcare.
 
14. Transferurile de date cu caracter personal care fac obiectul prelucrării sau care urmează să fie prelucrate după ce sunt transferate într-o țară terță, pot fi transferate doar dacă se asigură un nivel adecvat de protecție al persoanelor vizate conform reglementărilor naționale și internaționale în vigoare. Banca de Joburi se asigură, prin măsurile tehnice și organizatorice implementate, că asigură măsuri adecvate de protecție a datelor cu caracter personal în cazul transferurilor de date in țări terțe prin aplicarea principiilor generale în materie de protecție a datelor. Acest lucru se asigură în special prin limitarea scopului, reducerea la minimum a datelor, perioade de stocare pe durata atingerii scopului prelucrării, calitatea datelor, protecția datelor începând cu momentul conceperii și protecșia implicită, temeiul juridic pentru prelucrare, prelucrarea categoriilor speciale de date cu caracter personal, măsurile de asigurare a securității datelor, precum și cerințele referitoare la transferurile ulterioare, precum și prin implementarea altor reguli corporatiste obligatorii conform dispozițiilor legale în materie.

15. Nu sunt colectate nici un fel de date referitoare la cardul sau contul dumneavoastră bancar.

16. Datele sunt stocate pe întreaga perioadă a realizării scopurilor prelucrării, precum și ulterior, în situația în care datele sunt necesare în vederea realizării unei obligații legale sau contractuale.
 
17. Pentru exercitarea drepturilor mai sus mentionate puteti adresa cu o solicitare scrisa la urmatoarea adresă de e-mail la adresa [email protected]. De asemenea, puteți contacta și responsabilul cu protecția datelor la următoarea adresă de e-mail: [email protected].

18. Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informaţi cât mai curand posibil. 
 
BANCA DE JOBURI SRL
Str. Vulturului, nr. 4B
Prin Filip Bogdan - Responsabil cu protectia datelor
b o g d a n @ b a n c a d e jo b u r i . r o