Acord de confidentialitate

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE 
PROTECȚIA PERSOANELOR CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
 
În conformitate cu prevederile Legii 677/2001, BANCA DE JOBURI SRL prelucrează date cu caracter personal, cu respectarea principiilor menționate în continuare, în scopuri legitime.

Prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează prin mijloace automate, cu respectarea cerințelor legale și în condiții care să asigure securitatea, confidențialitatea și respectarea drepturilor persoanelor vizate.

Prelucrarea datelor cu caracter personal se face cu respectarea următoarelor principii:
 • Notificarea. Operatorul de date cu caracter personal este înregistrat la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal cu Notificarea nr. 33835;
• Legalitatea. Prelucrarea datelor cu caracter personal se face în temeiul și în conformitate cu prevederile legale;
• Scopul bine-determinat. Orice prelucrare de date cu caracter personal se face în scopuri bine determinate, explicite și legitime, adecvate, pertinente și neexcesive prin raportare la scopul în care sunt colectate și ulterior prelucrate;
• Confidențialitatea. Persoanele care prelucrează, în numele unei instituții, date cu caracter personal au prevăzut în contractul de muncă și în fișa postului o clauză de confidențialitate;
 • Consimțământul persoanei vizate. Orice prelucrare de date cu caracter personal, cu excepția prelucrărilor care vizează date din categoriile strict menționate în Legea 677/2001, poate fi efectuată numai dacă persoana vizată și-a dat consimțământul în mod expres și neechivoc pentru acea prelucrare;
• Informarea. Informarea persoanelor se face de către instituția care prelucrează datele personale ale persoanei vizate;
• Protejarea persoanelor vizate. Persoanele vizate au dreptul de acces la datele care sunt prelucrate, de a interveni asupra acestora, de opoziție și de a nu fi supus unei decizii individuale, precum și dreptul de a se adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanței de judecată pentru apărarea oricăror drepturi garantate de lege, care le-au fost încălcate;
 • Securitatea. Măsurile de securitate a datelor cu caracter personal sunt stabilite astfel încât să asigure un nivel adecvat de securitate a datelor cu caracter personal procesate.

DREPTURILE PERSOANEI VIZATE (reglementate de Legea 677/2001):
• dreptul de a obține de la BANCA DE JOBURI SRL, la cerere și în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului că datele care vă privesc sunt sau nu prelucrate de BANCA DE JOBURI SRL;
• dreptul de a obține de la BANCA DE JOBURI SRL, la cerere și în mod gratuit rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă cu Legea 677/2001, în special a datelor incomplete sau inexacte;
  • dreptul de a obține de la BANCA DE JOBURI SRL, la cerere și în mod gratuit transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă cu Legea 677/2001;
• dreptul de a vă opune în orice moment, din motive întemeiate și legitime, că date care va vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepția cazurilor în care există dispoziții legale contrare; în caz de opoziție justificată prelucrarea nu mai poate viza datele în cauza.
• dreptul de a vă adresa justiției pentru apărarea oricăror drepturi garantate de prezenta lege, care v-au fost inculcate.
De asemenea, pentru a reclama nerespectarea drepturilor garantate de Legea nr. 677/2001 vă puteți adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau/și instanțelor de judecată.

SECURITATEA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
BANCA DE JOBURI SRL certifică faptul că îndeplinește cerințele minime de securitate a datelor cu caracter personal.
BANCA DE JOBURI SRL utilizează metode și tehnologii de securitate, împreună cu politici aplicate salariaților și proceduri de lucru, pentru a proteja datele cu caracter personal colectate conform prevederior legale în vigoare.